Upcomming News and Events

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:15/08/2022
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
स्वतंत्र दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना मा. श्री चंद्रकांत धायबर (संस्थापक अमरनाथ सेवा संघ, मंचर) यांच्या सौजन्याने व राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:26/01/2022
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
प्रजासत्ताक दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:15/08/2018
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
स्वतंत्र दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:26/01/2018
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
प्रजासत्ताक दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना यांच्या सौजन्याने व राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:15/08/2017
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
स्वतंत्र दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:26/01/2017
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
प्रजासत्ताक दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना यांच्या सौजन्याने व राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:15/08/2016
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
स्वतंत्र दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंचर मधील अंगणवाड्यांना खाऊ वाटप

Date:26/01/2016
Time: 07:30 AM To 11:30 AM
Venue: Manchar.
प्रजासत्ताक दिनानित्ताने मंचर मधील विविध १७ अंगणवाड्यांना यांच्या सौजन्याने व राणा प्रताप संस्था मंचर यांच्या आयोजनाने लहान मुलांना खाऊचे वाटप करण्यात येणार आहे.

our
achievement

Happy Humans

Projects made

Letters Sent

Briefs Wrote

Subscribe to our Newsletter